Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 12 - At the currency exchange office)

/ˈbaɪ.bæk/

/kəˈmɪʃ.ən/

/kənˈvɝːt/

/ˈkɝː.ən.si/

/ɪksˈtʃeɪndʒ ˌreɪt/

/ˌmɪn.ɪ.məm tʃɑːrdʒ/

/reɪt/

/rɪˈsiːt/

/rɪˈliːs fɔːm/Unit 11: Where to get moneyUnit 13: How much does it cost?

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học