Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 1 - People and places)

/ˈæk.tɚ/

/ˈæd.res/

/əˈmer.ɪ.kən/

/ɑːˈstreɪl.jən/

/boʊθ/

/brəˈzɪl.jən/

/ˈbrɪt̬.ɪʃ/

/ˈbɪz.nɪs.mən/

/ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən/

/kɑːr/

/ˈkʌn.tri/

/iˈlek.trɪ.kəl/

/ˌen.dʒɪˈnɪr/Unit 30: Units 21 - 24 Testing focus: Listening for organization1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 2: People and things

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học