Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 1 - People and places)

/ˈhɑː.lə.deɪ/

/ˈkɝː.ən.si/

/ˈdedlaɪn/

/ ˈkʌm.pə.ni/

/ɪmˈplɔɪ.iː/

/ ˈstʌd.i/

/ ˈweɪ.t̬ɚ/

/ miːt/

/ faɪn/

/ ˈdɑːk.tɚ/

/ ɪkˈspɪr.i.əns/

/ ˌhɑːrdˈwɝː.kɪŋ/

/ ˈsɝː.neɪm/Unit 30: Units 21 - 24 Testing focus: Listening for organization1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 2: People and things

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học