Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 3 - Your life)

/ˈʃɑpɪŋ ˈsɛntər/

/ˈsupərˌmɑrkɪt/

/ ˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən/

/ ˈæv.ɚ.ɪdʒ/

/ ˈvɪl.ɪdʒ/

/ ˈbɪz.i/

/ bæθ/

/ ˈbrek.fəst/

/ lʌntʃ/

/ ˈsʌm.ɚ/

/ bred/

/ ˈsæn.wɪtʃ/

/ saʊθ/

/ ɪmˈpɔːr.tənt/Unit 2: People and things1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 4: Likes and dislikes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học