Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 12 - Good times)

/ækˈtɪv.ə.t̬i/

/bɪˈɡɪn.ɪŋ/

/ˈbɝːθ.deɪ/

/ˈboʊ.lɪŋ/

/bʊl/

/ˈkæm.pɪŋ/

/ˌsel.əˈbreɪ.ʃən/

/kliːn/

/ˌkʌm.ɪŋ əv ˈeɪdʒ/

/ˈkʊk.ɚ.i/

/ˈdek.ər.eɪt/

/ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/

/dɪˈspleɪ/

/ˈdrɑː.ɪŋ/

/draɪ/Unit 11: Nature1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 13: Live and learn

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học