Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 12 - Good times)

/prəˈduːs/

/ˈkæmp.saɪt/

/en.təˈteɪn.mənt/

/teɪk pɑːt ɪn/

/ səˈdʒes.tʃən/

/ ˈæn.ju.əl/

/ haɪr/

/ pɚˈtɪk.jə.lɚ.li/

/ ˈɑː.t̬əm/

/ ˈkæn.dəl/

/ kræft/

/ əˌkɑː.məˈdeɪ.ʃən/

/ˈklaʊ.di/

/ˈsʌn.i/

/ˈskʌlp.tʃɚ/Unit 11: Nature1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 13: Live and learn

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học