Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 13 - Live and learn)

/ˈæd.ʌlt/

/ədˈvaɪ.zɚ/

/ˈbæŋ.kɪŋ/

/ˈbɪz.nɪs/

/ˈbɪznəs stʌdiz/

/keɪn/

/kəmˈpliːt.li/

/dæns/

/ˈdræm.ə/

/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/

/ˈes.tə.meɪt/

/ˌfɝːst ˈeɪd/

/ˌfʊl ˈtaɪm/Unit 12: Good times1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 14: Keep in touch

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học