Học từ vựng - Cutting Edge ♠ Elementary - 3rd (Unit 13 - Live and learn)

/ˈfaɪ.næns/

/ˌen.dʒɪˈnɪr.ɪŋ/

/ˈɑː.fɚ/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/ˈen.ɚ.dʒi/

/ rɪˈzʌlt/

/ səkˈses/

/ ˈæt̬.ə.tuːd/

/ ˈpʌn.ɪʃ.mənt/

/ dɪˈzaɪn/

/strest/

/ ɝːn/

/əˈplaɪ tuː/Unit 12: Good times1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 14: Keep in touch

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học