Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 4 - Sociology)

/ˈen.ɚ.dʒi/

/ kəmˈpiːt/

/ əˈfekt/

/ ɪnˈvent/

/ədˈvæntɪdʒ/

/ˌɑːrtɪˈfɪʃl/

/bæn/

/ ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/

/ ɪˈkwɪp.mənt/

/ faɪˈnæn.ʃəl/Unit 3: Social Psychology1 | 2 | Unit 5: Business

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học