Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 6 - Information Technology)

/ˈben.ə.fɪt/

/ˈtræns.fɝː/

/juːˈniːk/

/ ˈæk.ses/

/ əˈsɪst/

/ ˌɑː.t̬əˈmæt̬.ɪ.kəl.i/

/ bleɪm/

/ kəˈnek.ʃən/

/ ˈdiː.kriːs/

/ ˈer.ɚ/

/ ˈes.tə.meɪt/

/ ɪˈven.tʃu.ə.li/Unit 5: Business1 | 2 | Unit 7: Environmental studies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học