Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 2 - Teams)

/ əˈpɪn.jən/

/trəˈdɪʃənl/

/ tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ ˈkɑː.liːɡ/

/dɪˈɡriː/

/tiːm/

/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/

/ɡruːp/

/kənˈsʌl.tənt/

/tiːm ˈliːdə/

/tiːm ˈmɛmbə/

/ˈtiːm.wɝːk/Unit 1: ContactsUnit 3: Companies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học