Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 8 - Solutions)

/wɝːk/

/ˈæɡ.rə.kʌl.tʃɚ/

/kəmˈpleɪn/

/kriˈeɪt/

/iˌlekˈtrɪs.ə.t̬i/

/ ɪˈmɝː.dʒən.si/

/ˈen.ɚ.dʒi/

/fɪks/

/ ɪnˈvent/

/ˈpaʊ.ɚ/

/ səˈluː.ʃən/Unit 7: ProjectsUnit 9: Products

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học