Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd (Unit 8 - Public Health)

/ˌvæk.səˈneɪ.ʃən/

/ əˈprɑːk.sə.mət.li/

/ koʊˌɑː.pəˈreɪ.ʃən/

/ ˈkʌv.ɚ/

/ ˈdek.eɪd/

/ dɪˈvel.əp/

/ ˌep.əˈdem.ɪk/

/ ɪkˈstriːm.li/

/ ɪnˈfekt/

/ mæs/

/ ˈaʊt.breɪk/

/ ˈkwɔːr.ən.tiːn/Unit 7: Environmental studies1 | 2 | Unit 1: Sociology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học