Học từ vựng - Intelligent Business ≻ Elementary (Unit 13 - Ideas)

/ səˈdʒes.tʃən/

/ ədˈvaɪs/

/ ˈloʊ.ɡoʊ/

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

/ˈbreɪn.stɔːrm/

/aɪˈdiː.ə/

/dɪˈskʌs/

/ɪˌmædʒ.əˈneɪ.ʃən/

/krieɪtɪv θɪŋkɪŋ/Unit 12: CareersUnit 14: Travel

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học