Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 4 - Image)

/ ˈæd.vɚ.taɪ.zɪŋ/

/ ˈɪm.ɪdʒ/

/ ˈloʊ.ɡoʊ/

/ˈvæl.juː/

/ˈlʌk.ʃɚ.i/

/pʌbˈlɪs.ə.t̬i/

/brænd/

/ˈlɑːs ˌliː.dɚ/

/ˈtɑːɡɪt ˈmɑːkɪt/Unit 3: EtiquetteUnit 5: Success

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học