Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 6 - Entertaining)

/ɪˈfɪʃ.ənt/

/ˌvedʒ.əˈter.i.ən/

/ˈæt.mə.sfɪər/

/ˈbrɒk.əl.i/

/ˈkæb.ɪdʒ/

/kənˈviː.ni.ənt/

/kəʊ.zi/

/ˈkjuː.kʌm.bər/

/en.təˈteɪn.mənt/

/exciting/

/ˈləʊ.kəl/

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

/lʊk ˈɑːftə(r)/

/lʊk əˈraʊnd/Unit 5: Stress1 | 2 | 3 | Unit 7: New Business

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học