Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 8 - Marketing)

/ˌɔːl ˈweðər/

/əˈpiːl/

/kæmˈpeɪn/

/ˈser.ə.mə.ni/

/ˌklɪn.ɪ.kəl ˈtraɪ.əl/

/dɪˈspoʊ.zə.bəl/

/ɪˈmoʊ.ʃən.əl/

/ɪnˈθuː.zi.æst/

/ ˈdʒɪm.næst/

/ɪnˈtɪr.i.ɚ/

/ˌoʊ.vɚˈsteɪt/Unit 7: New Business1 | 2 | Unit 9: Planning

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học