Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 28 - The interview )

/ kəˈrɪr/

/ ænt/

/ ˈkæn.dɪ.dət /

/ ˈkʌz.ən/

/ ɪnˌθuː.ziˈæs.tɪk/

/ ˈɡræn.per.ənt/

/ ˈɡɑːr.di.ən/

/ ˈhæfˌbrʌð.ɚ/

/ˌhoʊ.ˈtel ˈtʃeɪn/

/ ˈɪn.lɑː/Unit 27: Applying for a job 1 | 2 | Unit 29:

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học