Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 7 - Anthropology)

/ˌkɑːn.trəˈvɝː.ʃəl/

/ ˌɪn.t̬ɚˈviːn/

/ sɪɡˈnɪf.ə.kənt/

/ əˈdɑːpt/

/ saɪt/

/ kənˈfɝːm/

/ ˈkɑːn.flɪkt/

/ ɪkˈsten.sɪv/

/ ˈdʒen.ju.ɪn.li/

/ ˌɪnˈev.ə.t̬ə.bəl/

/ ˈmɔːr.əl/

/ ˈmoʊ.t̬ɪv/

/ prɪˈlɪm.ə.ner.i/

/ səˈsteɪ.nə.bəl/Unit 6: EducationUnit 8: Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học