Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 1 - Linguistics)

/ ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/

/ ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/

/əˈbæn.dən/

/ əˈsɪm.ə.leɪt/

/ kənˈfaɪn/

/ kjʊr/

/ dɪˈvɔːrst frɑːm/

/ eθˈnɪs.ə.t̬i/

/ ɪkˈsplɔɪt/

/ ˈhæb.ə.tæt/

/ ɪnˈdɪdʒ.ə.nəs/

/ ˈdʒep.ɚ.di/

/ɪn ðə feɪs əv/

/ ˈɪn.t̬ə.ɡrəl/

/ əˈblaɪdʒ/Unit 8: Psychology1 | 2 | Unit 2: Sociology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học