Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 3 - Media Studies)

/kæmˈpeɪn/

/ ˈvɪʒ.u.əl.aɪz/

/ ˌɑːl.t̬əˈreɪ.ʃən/

/ ˈbaɪ.əs/

/ kənˈkɑːkt/

/ ˈkred.ə.bəl/

/ dɪˈstɔːrt/

/ ˈdɑː.kjə.mənt/

/ ˈer.ɚ proʊn/

/ ˈeθ.ɪ.kəl/

/ ɪnˈhɪr.ənt/

/ left ɪn ðə dɑːrk/

/ ləˈdʒɪt̬.ə.mət/

/ məˈnɪp.jə.leɪt/

/ ˌmɪsˈliː.dɪŋ/Unit 2: Sociology1 | 2 | Unit 4: International Relations

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học