Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 5 - Urban Planning)

/əˈkɑː.mə.deɪt/

/ ˈkɑːn.trə.vɝː.si/

/ əˈpiː.lɪŋ/

/kraɪˈtɪriə/

/ ˈnuː.trəl/

/ ænˈtɪs.ə.peɪt/

/ ɪnˈkaʊn.t̬ɚ/

/ kənˈsiːd/

/ ˌkaʊn.t̬ɚ.ɪnˈtuː.i.t̬ɪv/

/ dɪˈvɪʒ.ən/

/ ˈfeɪ.t̬əl/

/ fɔːrm bɑːnds/

/ ˈhaɪ.brɪd/

/ ɪn dɪˈklaɪn/

/ ɪnˈten.ʃən.əl.i/Unit 4: International Relations1 | 2 | Unit 6: Ecology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học