Luyện nghe nói - Tree Or Three (Unit 13: /n/ nose)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
4
4
1
5
1
6
1
7
1


Unit 12: /m/ mouthUnit 14: /ŋ/ ring