Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Diagnostic Tests)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
51
2
10
3
5


Unit 47: /g/ girlSection A: Vowels