Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 12: ɜː (girl))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
15
3
4
4
4
5
15
6
4
7
4
8
15
9
4
10
4
11
6
12
1
13
6
14
1No audio


Unit 11: uː (boot)Unit 13: ə (a camera)