Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 50 : The /dʒr/ Sound: dr)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1


Unit 49 : The /tʃr/ Sound: trUnit 51 : The /dʒ/ Sound: du and d + y