Luyện tập từ vựng ( Tactics For Listening - Basic - 3rd)

Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất tinh thần nhiệt huyết. (Winston Churchill)

Unit 1: Unit 1: Introductions and Names

Unit 2: Unit 2: Describing People

Unit 3: Unit 3: Clothes

Unit 4: Unit 4: Routines

Unit 5: Unit 1 - 4 Testing focus: Picture-based questions

Unit 6: Unit 5: Dates

Unit 7: Unit 6: Jobs

Unit 8: Unit 7: Favorites

Unit 9: Unit 8: Sports and Exericse

Unit 10: Unit 5 - 8 Testing focus: Question/response items

Unit 11: Unit 9: Locations

Unit 12: Unit 10: The Family

Unit 13: Unit 11: Entertainment

Unit 14: Unit 12: Prices

Unit 15: Unit 9 - 12 Testing focus: Eliminating answer choices

Unit 16: Unit 13: Restaurants

Unit 17: Unit 14: Small Talk

Unit 18: Unit 15: Vacations

Unit 19: Unit 16: Apartment Living

Unit 20: Unit 13 - 16 Testing focus: Time management

Unit 21: Unit 17: Hopes and Plans

Unit 22: Unit 18: The Weather

Unit 23: Unit 19: Shopping

Unit 24: Unit 20: Describing Things

Unit 25: Unit 17 - 20 Testing focus: Listening for details

Unit 26: Unit 21: Directions

Unit 27: Unit 22: People We Know

Unit 28: Unit 23: Places

Unit 29: Unit 24: Health

Unit 30: Unit 21 - 24 Testing focus: Marking your answer sheet