Luyện tập từ vựng ( Tactics For Listening - Developing- 3rd)

Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình. - Thomas Edison

Unit 1: Unit 1: The Weekend

Unit 2: Unit 2: City Transportation

Unit 3: Unit 3: Neighbors

Unit 4: Unit 4: Celebrations

Unit 5: Unit 1 - 4 Testing focus: Focused listening

Unit 6: Unit 5: Restaurants

Unit 7: Unit 6: Gifts

Unit 8: Unit 7: Air Travel

Unit 9: Unit 8: Mishaps

Unit 10: Unit 5 - 8 Testing focus: Listening for detail

Unit 11: Unit 9: Jobs

Unit 12: Unit 10: Keeping fit

Unit 13: Unit 11: Invitations

Unit 14: Unit 12: Campus Life

Unit 15: Unit 9 - 12 Testing focus: Listening for organization

Unit 16: Unit 13: Hobbies and Pastimes

Unit 17: Unit 14: Shopping Problems

Unit 18: Unit 15: Hotel Services

Unit 19: Unit 16: Movies

Unit 20: Unit 13 - 16 Testing focus: Picture-based questions

Unit 21: Unit 17: Fears

Unit 22: Unit 18: Phone Messages

Unit 23: Unit 19: Touring a City

Unit 24: Unit 20: Airports

Unit 25: Unit 17 - 20 Testing focus: Listening for details

Unit 26: Unit 21: Hotels

Unit 27: Unit 22: Traffic

Unit 28: Unit 23: Roommates

Unit 29: Unit 24: Travel

Unit 30: Unit 21 - 24 Testing focus: Question-focused listening