Luyện tập từ vựng ( Listen Carefully)

Tuổi trẻ không siêng năng, già phải hối hận - Cổ Thi

Unit 1: Unit 1

Unit 2: Unit 2

Unit 3: Unit 3

Unit 4: Unit 4

Unit 5: Unit 5

Unit 6: Unit 6

Unit 7: Unit 7

Unit 8: Unit 8

Unit 9: Unit 9

Unit 10: Unit 10

Unit 11: Unit 11

Unit 12: Unit 12

Unit 13: Unit 13

Unit 14: Unit 14

Unit 15: Unit 15