Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 10 - Managing People)

/ əˈpɑː.lə.dʒaɪz/

/ əˈpreɪ.zəl/

/ ˈɑːrɡ.juː/

/ bɪˈhæf/

/ ˈdel.ə.ɡət/

/ ˈdep.jə.t̬i/

/ ˈem.fə.saɪz/

/ ɪnˈdʒen.dɚ/

/ ɪˈsen.ʃəl.i/

/ ɪˈsteɪt/

/ ˈek.spɝːt/

/ ˈfem.ə.nɪst/

/ ˈdʒen.ju.ɪn/

/ ɪnˈvɑːlv.mənt/Unit 9: Planning1 | 2 | Unit 11: Conflict

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học