Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 1 - Getting Started)

/wʌn/

/tuː/

/θriː/

/fɔːr/

/faɪv/

/sɪks/

/ˈsev.ən/

/eɪt/

/naɪn/

/ten/

/ˌoʊ.pən jʊr ˈbʊk/

/kloʊz jʊr ˈbʊk/

/hændz ʌp/

/hændz daʊn/Unit 5: Test 4Unit 2: Feelings

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học