Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 2 - Feelings)

/ˌoʊˈkeɪ/

/ˈhæp.i/

/sæd/

/ faɪn/

/ɡreɪt/

/skerd/

/bɔːrd/

/ˈhʌŋ.ɡri/

/ˈθɝː.sti/Unit 1: Getting StartedUnit 3: Shapes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học