Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 4 - Numbers)

/əˈlev.ən/

/twelv/

/θɝːˈtiːn/

/ˌfɔːrˈtiːn/

/ˌfɪfˈtiːn/

/ˌsɪkˈstiːn/

/ˌsev.ənˈtiːn/

/ˌeɪˈtiːn/

/ˌnaɪnˈtiːn/

/ˈtwen.t̬i/Unit 3: ShapesUnit 5: Animals

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học