Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 3 - Shapes)

/ˈsɝː.kəl/

/ˈrek.tæŋ.ɡəl/

/ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/

/skwer/Unit 2: FeelingsUnit 4: Numbers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học