Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 10 - Where's my baggage?)

/ ˈprɑː.pɚ.t̬i/

/ rɪˈkʌv.ɚ/

/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈɑː.fɪs/

/ˈkleɪm ˌfɔːrm/

/ˈdæm.ɪdʒd ˈbæɡ.ɪdʒ/

/ɪn ˈtræn.zɪt/

/lɑːst ˈbæɡ.ɪdʒ/

/ˈlʌɡ.ɪdʒ ˈsteɪ.t̬əs/

/ˌmɪsˈpleɪst/

/ˈmɪs.ɪŋ/

/ˈnoʊ.t̬ə.faɪ/

/ˈspeʃ.əl.i/

/ˈtræk.ɪŋ ˈsɪs.təm/Unit 9: Travel delaysUnit 11: Explaining the bill

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học