Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 11 - Explaining the bill)

/tɪp/

/bɪl/

/ˈtʃɑːr.t̬ɚ flaɪt/

/ɡrəˈtuː.ə.t̬i/

/ɡaɪdɪd tʊər/

/ˈlænd.mɑːrk/

/ˈlʌk.ʃɚ.i/

/ˈmæs.ɑːʒ ˌpɑː.lər/

/ˌoʊ.vɚˈtʃɑːrdʒ/

/pleɪs əv ˈɪn.trɪst/

/ˈpriː.mi.əm/

/ˈset̬.əl ðə bɪl/

/spɑː/

/ˈʌp.skeɪl/

/ˈwɑː.kɪŋ tʊr/Unit 10: Where's my baggage?Unit 12: Negotiating prices

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học