Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 12 - Robots)

/duː ðə ˈwɑːʃ.ɪŋ/

/ˈfiː.lɪŋz/

/aɪrn/

/pɪk/

/ˈspeɪs ˌsteɪ.ʃən/

/ˈwɑː.t̬ɚ/

/ eɪdʒ/

/ˈbroʊ.kən/

/tʃɔɪs/

/haɪt/

/ˈplæn.ɪt/Unit 11: Our Greener World1 | 2 | Unit 1: Introduction

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học