Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 11 - Our Greener World)

/bi ɪn ˈniːd/

/du eɪ ˈsɝː.veɪ/

/fer/

/ˈɡoʊ ˈɡriːn/

/ɪnˈsted ˌəv/

/ˈpɪk.ʌp/

/ri.ˈsaɪk.l̩.ɪŋ ˈbɪn/

/ˌriːˈjuːz/

/ˈtʃer.ə.t̬i/

/kənˈteɪ.nɚ/

/ɪnˈvaɪrənmənt/Unit 10: Our Houses In The Future1 | 2 | Unit 12: Robots

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học