Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 12 - Negotiating prices)

/ˈbɑːr.ɡɪn/

/ˈmɑːr.kɪt/

/ ˈlɪm.ɪt/

/ nəˈɡoʊ.ʃi.eɪt/

/ˈbɑːr.ɡɪn ˈhʌn.t̬ɚ/

/ˈkʌs.tə.mer.i/

/ɡʊd diːl/

/ɡʊd ˌpraɪs/

/ˌhæfˈpraɪs/

/meɪk ə diːl/

/meɪk æn ˈɑː.fɚ/

/ˈpɔːr.səl.ɪn/

/ˈʃɑː.pɚs ˈper.ə.daɪs/

/jus·tu, -tə/Unit 11: Explaining the billUnit 13: Locating help

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học