Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 15 - Talking about symptoms)

/ ˈaʊt.breɪk/

/ ˈsɪmp.təm/

/ tʃɪl/

/ koʊld/

/ fluː/

/ ˈhed.eɪk/

/ədˈvaɪ.zɚ.i/

/ˈkɑːn.t̬ən.ənt/

/ˈfiː.vɚ/

/ˈnɑː.zi.ə/

/ˈkwɔːr.ən.tiːn ˈsteɪ.ʃən/

/ræʃ/

/ˈsʌd.ən/

/ˈtrɑː.pɪ.kəl/

/ˈvɑː.mɪt/Unit 14: Emergency!Unit 1: Communication by email

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học