Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 2 - Taking a message)

/əˈpɑː.lə.dʒaɪz/

/ˈkɑːn.tækt ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/

/hæŋ ʌp/

/ˈmes.ɪdʒ pæd/

/aʊt tuː lʌntʃ/

/rɪˈɡɑːr.dɪŋ/

/rɪˈpiːt/

/ˈrɪŋɪŋ ɒ:f ðə hʊk/

/spel aʊt/

/ˈtel.ə.foʊn ˌnʌm.bɚ/

/ˌʌn.dɚˈstæft/Unit 1: Communication by emailUnit 3: Taking a seservations

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học