Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 4 - Changing a reservation)

/əˈplaɪd tɔːrdz/

/ˌkæn.səlˈeɪ.ʃən fiː/

/tʃeɪndʒ fiː/

/deɪt əv ˈɪʃ.uː/

/ˈel.ə.dʒə.bəl/

/fer klæs/

/fer ruːl/

/fʊl ˈriː.fʌnd/

/nɑːn ˌriːˈfʌn.də.bəl/

/ˈpɑːr.ʃəl ˈriː.fʌnd/

/ˈpen.əl.ti/

/praɪr/Unit 3: Taking a seservationsUnit 5: Problems with reservations

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học