Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 5 - Problems with reservations)

/biˈjɑːnd wʌns kənˈtroʊl/

/bʌmp ɒ:f/

/ˈkæn.səl/

/ˌkɑːm.penˈseɪ.ʃən/

/kəˈnɛktɪŋ flaɪt/

/ɑn ˈstændˌbaɪ/

/ˈpɑːrt.nɚ ˈer.laɪn/

/ˌrez.əˈluː.ʃən/

/ˈtræv.əl ˈvaʊ.tʃɚ/

/ʌpˈɡreɪd/

/ˌkɑːm.pləˈmen.t̬ɚ.i/Unit 4: Changing a reservationUnit 6: Difficult customers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học