Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 46 - Doctor's Office)

/ˈæ.njuə.li/

/ əˈpɔɪnt.mənt/

/əˈses/

/ˌdaɪ.əɡˈnoʊz/

/ əˈfek.tɪv/

/ˈɪn.strə.mənt/

/ ˈmæn.ədʒ/

/ prɪˈvent/

/ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/

/rɪˈkɔːrd/

/rɪˈfɜːr/

/ ˈsɪr.i.əs/Unit 45: MediaUnit 47: Dentist's Office

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học