Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 47 - Dentist's Office)

/kætʃ ʌp/

/ɪnˈk.ʌ.rɪdʒ.mənt/

/əˈwer/

/dɪˈstræk.ʃən/

/ ˈev.ə.dənt/

/ ˈhæb.ɪt/

/ɪˈluː.mə.neɪt/

/ˈɪr.ə.teɪt/

/ˈoʊ.vɚ.vjuː/

/pəˈzɪʃ.ən/

/ˈreɡjələrli/

/ rɪˈstɔːr/Unit 46: Doctor's OfficeUnit 48: Health Insurance

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học