Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 50 - Pharmacy)

/ˌɪn.tə.ˈræk.ʃn̩/

/ˈmɒ.nɪ.tə(r)/

/kənˈsʌlt/

/kənˈtroʊl/

/kənˈviː.ni.ənt/

/dɪˈtekt/

/ ˈfæk.tɚ/

/ ˈlɪm.ɪt/

/ poʊˈten.ʃəl/

/ˈsæm.pl̩/

/sens/

/ˌvɑː.lənˈtɪr/Unit 49: HospitalsUnit 1: Grammar Practice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học