Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 49 - Hospitals)

/ɪ.ˈskɔːt/

/ˈpɜː.tɪ.nənt/

/ ədˈmɪt/

/ˈɑː.θɚ.aɪz/

/ˈdez.ɪɡ.neɪt/

/ aɪˈden.t̬ə.faɪ/

/ˈmɪʃ.ən/

/pɚˈmɪt/

/prəˈsiː.dʒɚ/

/ rɪˈzʌlt/

/ˈsteɪt.mənt/

/ˈjuː.ʒu.ə.li/Unit 48: Health InsuranceUnit 50: Pharmacy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học