Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 6 - Difficult customers)

/kjuː/

/əˈbjuː.sɪv ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

/əˈʃʊr/

/ˈdɪf.ə.kəlt/

/ˌdɪsˈsæt̬.əs.faɪd/

/dɪˈstɝː.bəns/

/esˈkɔːrt/

/ˈɪn.sɪ.dənt/

/luːz wʌns ˈtem.pɚ/

/ˈmem.oʊ/

/ˈprem.ɪ.sɪz/

/pʊt aʊt ə ˈsɪɡ.ə.ret/

/rɪˈfjuːz tuː koʊˈɑː.pə.reɪt/

/smoʊk/

/ˌʌn.koʊˈɑː.pɚ.ə.t̬ɪv/Unit 5: Problems with reservationsUnit 7: Farewell

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học