Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 8 - Methods of transportation)

/ ˈdɪs.trɪkt/

/ ˈsʌb.weɪ/

/ˌɑː.t̬əˈmæt̬.ɪk/

/ʃoʊˈfɝː/

/ˈiː.zi tuː riːd/

/heɪl ə kæb/

/ˌlɪm.əˈziːn/

/ˈloʊ.kəl bʌs/

/ˈaʊt.skɝːts/

/pəˈdes.tri.ən/

/ˈsnɔː.kəl.ɪŋ/

/ˈtræn.zɪt/

/ˈkwɔːr.t̬ɚ/Unit 7: FarewellUnit 9: Local attractions

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học