Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 9 - Local attractions)

/ˈɑːrt ˌɡæl.ɚ.i/

/ˈklaɪ.mət/

/kəˈlek.ʃən/

/ˈkʌl.tʃɚ.əl saɪt/

/ˈdʒetˌskiː.ɪŋ/

/ˈlaɪt.haʊs/

/ˌpæn.əˈræm.ə/

/ˈseɪ.lɪŋ/

/ˈskuː.bə ˌdaɪ.vɪŋ/

/ˈskʌlp.tʃɚ/

/saɪn ʌp/

/ˈwɑː.t̬ɚ ˌspɔːrts/Unit 8: Methods of transportationUnit 10: On a tour

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học