Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 13 - Job advertisements)

/ ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ ˈkæn.dɪ.dət /

/ lɪŋk/

/ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən/

/biː kəˈmen.sjɚ.ət wɪð/

/ˈben.ə.fɪts/

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

/ˈen.tri ˌlev.əl/

/ˌfʊlˈtaɪm/

/ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬I ˈɪn.də.stri/

/pəˈzɪʃ.ən/

/ˈprɑː.ses/

/ˈsæl.ɚ.i/

/weɪdʒ/Unit 12: Release formsUnit 14: Preparing your curriculum vitae

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học