Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 12 - Release forms)

/ rɪsk/

/ pɑːrˈtɪs.ə.pənt/

/britʃ ʌv ˈkɑnˌtrækt/

/kəmˈplaɪ/

/kənˈsent/

/ɪkˈspens/

/ɪˈnɪʃ.əls/

/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬i/

/ˈneɡ.lə.dʒəns/

/rɪˈliːs/

/ˈsɪɡ.nə.tʃɚ/

/trek/

/weɪv/Unit 11: Discussing rules and policies a tourUnit 13: Job advertisements

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học